А

A. Kryterium standardu międzynarodowego przyjętego w praktyce ubezpieczenia przewozu towarów. Odpowiednik zasad ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka. Został wprowadzony w 1982 roku. Zaproponowane przez Institute of London Insurers. B. Nazwy wielu programów opieki medycznej Medicare (USA) Słownik terminów biznesowych. Czytaj Więcej

A-Forte

Fr. a forfait - zrzeczenie się prawa A. Forma opodatkowania przyjęta w niektórych krajach, głównie dla przedsiębiorców lub rolników pracujących bez tworzenia osoby prawnej, gdy ścisłe rozliczanie nie jest zachowane. B. Płatność za towar za określoną kwotę, bez określania ilości towarów, bez prawa kupującego do roszczenia. Czytaj Więcej

Abdykacja

Od łacińskiego. abadicato odmowa stanowiska kierowniczego, rezygnacja jakiegokolwiek organu z powodów moralnych lub niemożliwe jest połączenie kilku stanowisk w przypadku, gdy jeden z nich zostanie wybrany. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Abekor

Angielski. firmy ABECOR skrót związany banki Europejskiego Corporation (Associated Banki ~ of Europe Corporation) - to międzynarodowe stowarzyszenie bankowy z 10 członków - największych banków w Europie, przeznaczony do wymiany międzybankowym informacji i prowadzi badania w dziedzinie ekonomii, finansów i bankowości; Utworzony w 1971 roku charakteryzuje się luźniejszą organizację, nie wykonany z emisji akcji oraz utworzenie wspólnego funduszu i innych zobowiązań finansowych stron. Czytaj Więcej

Automatyzacja rachunkowości

Zastosowanie sprzętu komputerowego i sprzętu do nadzoru wideo do mierzenia i rejestrowania procesów produkcyjnych, technologicznych i innych procesów z późniejszym przekształceniem uzyskanych informacji do wykorzystania w zarządzaniu tymi procesami. A.U. służy do przetwarzania informacji wszystkich rodzajów rachunkowości: podstawowej, operacyjnej, księgowej i statystycznej. Czytaj Więcej

Rekord księgowy

Finansowe, parametry kosztowe nieruchomości, działalność gospodarcza firmy, firmy, zawarte w dokumentach księgowych. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Powiązanie prawne Akcesorium

Stosunek prawny, który jest dodatkiem do innego stosunku prawnego, w tym, wynikającego z zastawu, poręczenia, depozytu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Wzywający Sumiennie

Kupujący, nowy właściciel, który nie wiedział, że osoba lub podmiot, od którego kupił towary, nieruchomości, nie miał prawa go sprzedać, podarować, zmiany, i tak dalej. E. Słowniczek Biznesowe . Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Nabycie aktywów bieżących

Wykorzystanie funduszy należących do innej osoby fizycznej lub prawnej, ale uczestniczących w obrocie gospodarczym do tymczasowego utworzenia własnego kapitału obrotowego. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Condoning

Rozmyślne niezaklątanie popełnienia przestępstwa, o ile to możliwe, w celu podjęcia niezbędnych środków w celu zapobieżenia temu lub zapobieżenia mu. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Wstęp

Zatrudniania odbywa się, co do zasady, za zgodą stron umowy o pracę (umowy). Zawarcie umowy o pracę (umowy) następuje w drodze umowy między pracodawcą a pracownikiem. Ustawodawstwo ustanawia gwarancje zatrudnienia. Zgodnie z art. 16 Kodeks pracy zakazuje nieuzasadnionej odmowy ubiegania się o pracę. Jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego ograniczenia praw lub bezpośrednich lub pośrednich korzyści w zatrudnianiu na podstawie płci, rasy, narodowości, języka, pochodzenia społecznego, statusu Czytaj Więcej

Zaletą Absolutu

Dla danej firmy, firma w wyniku specyfiki lokalizacji geograficznej, zdolności naukowe lub produkcyjne, zdolność do wytwarzania produktów przy minimalnych kosztach ich konkurentów wytwarzających podobne produkty. Sytuacja ta pozwala zaoferować twoje produkty po cenie minimalnej i oderwać się od konkurencji. Czytaj Więcej

Zalety rzeczy

Towary i usługi dostarczane pracownikom firmy bez zapłaty oprócz zarobków pieniężnych. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Obowiązek Advalornaya

Od łacińskiego. ad valorem - zgodnie z ceną, wartością, rodzajem ceł nakładanych jako procent wartości celnej towarów, a nie w zależności od rodzaju produktu. Najbardziej rozpowszechniona forma taryfy celnej. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Affidavit

A. W wielu krajach (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) pisemne oświadczenia lub oświadczenia złożone w sądzie lub arbitrażu pod przysięgą. B. Przy dostawach operacje z papierami wartościowymi - pisemny certyfikat potwierdzający autentyczność dokumentów. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Afiliacja

Od ks. afiliacja - powiązanie afiliacja firmy z firmą macierzystą jako oddział, oddział. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Afiliacja

A .. Dołączenie do przedsiębiorstwa, firmy do innego, większego powiązanego przedsiębiorstwa jako oddziału. B. Wpływ, wpływ jednostki na działalność firmy, firmy. In. Nawiązywanie połączeń, kontaktów, autorstwo w legalnym biznesie. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Afirmacja

Od Lat. affirmatio - potwierdzenie certyfikacji rachunków, dokumentów, zatwierdzenia praw. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Afrykańska organizacja ubezpieczeniowa

Międzynarodowa organizacja regionalna. Założona w 1962 roku, skupia ubezpieczycieli, reasekuratorów, brokerów ubezpieczeniowych oraz przedstawicieli władz krajowych nadzoru państwowego ubezpieczenia 39 krajów kontynentu afrykańskiego (199 członków). Współpracuje z African Reinsurance Corporation. Słownik terminów biznesowych. Czytaj Więcej

Afrykańska Reasekuracji Corporation

Regionalnego reasekuratora na kontynencie afrykańskim. Założona w 1977 roku firma ubezpieczeniowa z 34 krajów, członków Organizacji Jedności Afrykańskiej, uczestniczy w jej pracach. Siedziba znajduje się w Lagos (Nigeria). Kapitał korporacji wynosi 15 milionów dolarów. Zarządzanie jest wykonywane przez Radę Dyrektorów. Czytaj Więcej

Po numerze

Warunek transakcji papierami wartościowymi, których wydanie jeszcze się nie wydarzyło. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Przeciw wszelkiemu ryzyku

Rodzaj ubezpieczenia morskiego, w ramach którego następuje ubezpieczenie od wszystkich możliwych rodzajów ryzyka. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej

Lotnisko Otwarte

International Airport, w którym załogi, pasażerów, ładunków, poczty można sadzić, rozładowany, aby pozostać na pokładzie lub przeładowane do innego statku powietrznego bez uiszczania opłat celnych i podatków lub bez weryfikacji. Słownik terminów biznesowych. Akademik. ru. 2001. Czytaj Więcej